Grup Yıllık Hayat Sigortası (ERGO)

Kendinizin ve sevdiklerinizin geleceğini Grup Yıllık Hayat Sigortası ile şimdiden güvence altına alın, yaşamınızın tadını çıkarın...

Grup Hayat Sigortası, aynı tüzel kişilik çatısı altında çalışan (en az 10 kişi olmak kaydı ile) veya o tüzel kişilikle ilişkisi olan kişilerin sigorta süresi içerisinde vefat, kaza sonucu vefat, sürekli sakatlık (kaza veya hastalık sonucu) hallerinden herhangi biriyle karşılaşması durumunda seçtikleri sigorta bedeli üzerinden tazminat ödenmesini sağlayan bir hayat sigortasıdır.

Sigortaya Giriş İçin Aranan Koşullar
Sigortaya giriş yaşı 18 - 65'tir. 65 yaşını geçen sigortalıların Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Daimi Sakatlık teminatları sürprim alınarak 75 yaşına kadar devam ettirilir. 65 yaşın üstündeki sigortalılara Sürekli Sakatlık Teminatı ile Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Teminatı ve Kaza Sonucu Tedavi Teminatı verilmez.

Sigortalının sigortaya girişte ciddi bir rahatsızlığının olmaması esastır.

Sigortanın Süresi
Sigortanın süresi 1 yıl olup, istenmesi halinde her yıl yenilenir.

Sigortanın Teminatları

Temel Teminatlar
Grup Hayat Sigortası ile sigortalılarımız; vefat, kaza sonucu vefat, sürekli sakatlık risklerine karşı güvence altına alınır. Vefat Teminatı temel teminat olup, tek başına seçilebileceği gibi isteğe bağlı olarak ek teminatlarla birlikte de satın alınabilir.

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

İlave prim ödemek koşuluyla faydalanacağız ek teminatlar; Kaza Sonucu Vefat Teminatı, Sürekli Sakatlık (kaza veya hastalık sonucu) Teminatı, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı ve Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Teminatlarıdır.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı
Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve sigorta poliçesi kapsamına giren bir kaza sonucu vefatı halinde sigortaya girişte seçilen teminat tutarı poliçede yazılı menfaattara ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı
Sigorta süresi içinde meydana gelen ve poliçe kapsamına giren bir kaza/hastalık sonucu oluşacak sürekli sakatlık durumunda sigortaya girişte seçilen teminat tutarı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Sakatlık Klozu kapsamında yapılacak değerlendirme sonucunda ilgili sakatlık derecesi ile çarpılarak sigortalıya ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı
Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak, kaza gününden itibaren bir sene zarfında tahsis edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) poliçede belirtilen teminat tutarı kadar sigortalıya ödenir.

Kaza Sonucu Gündelik İş Göremezlik Teminatı
Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak geçici sakatlık durumunda, en fazla 200 gün boyunca çalışamadığı her bir gün için verilen bir teminattır. Bu teminat, ek prim ödenmesi ve ayrıca temel teminat ile birlikte kaza sonucu vefat ve kaza sonucu sakatlık teminatlarının da satın alınmış olması şartıyla satın alınabilir. 65 yaşından büyük kişilere Gündelik İş Göremezlik Teminatı verilmez.