Sorumluluk Sigortaları (ERGO)

Sorumluluk Sigortaları ile eviniz, işiniz ve sevdikleriniz güvence altına altında...

–İşveren Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta ile, işyerinde meydana gelecek iş kazaları sonucunda işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverene atfedilecek hukuki sorumluluklar sonucunda;
İşverenden talep edilecek ve S.S.K/S.G.K.'nın üzerindeki tazminat talepleri,
S.S.K./S.G.K. tarafından işverene karşı, iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat talepleri teminat altına alınır.

Ek Teminatlar :

 • Toplu Taşımalar (İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında)
 • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen iş kazaları
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
 • Mesleki Hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
 • Manevi Tazminat Talepleri

**Teminat, İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde hüküm ifade etmektedir.

–Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta ile, sigortalının, iştigal konusu ile ilgili işlerini görmeleri esnasında üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zarar ziyan sonucu, sigortalıya atfedilecek sorumlulukların neticeleri teminat altına alınır.
Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası altında yer alan sigortalar:

Asansör Sorumluluk Sigortası
Sigortalının konut, işyeri ya da alışveriş merkezlerindeki asansör veya yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında, 3. şahısların uğrayacağı zararlar neticesinde doğacak sorumluluklarını teminat altına alır.
Otel Sorumluluk Sigortası
Otelde konaklayan müşterilerin, otel işletmecisinin/sahibinin kusuru neticesinde uğrayabilecekleri bedeni ve/veya maddi zararlar karşısında otel işletmecisinin/sahibinin sorumluluğunu teminat altına alır.
Kuru temizleme ve çamaşırhaneye bırakılan müşteri eşyalarının zararları, gıda zehirlenmeleri, müşteri eşyalarına verilebilecek zararlar bu sigorta kapsamında değerlendirilir.
Garaj, Otopark Sorumluluk Sigortası
Sigortalının park amaçlı bulunan müşteri araçlarına verilebilecek zararlar sonucu işletmeci olarak sorumluluklarını teminat altına alır.
Tamirhane Sorumluluk Sigortası
Sigortalının tamirhanesine, tamir ve/veya bakım amaçlı bırakılan müşteri araçlarına, sigortalının elemanları tarafından verilebilecek zararlar sonucu, işletmeci olarak sigortalının sorumluluklarını teminat altına alır.
Okul Sorumluluk Sigortası
Eğitim, öğretim faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek bedeni ve maddi zararlar, gıda zehirlenmeleri, spor aktiviteleri sırasındaki kazalar, çevre gezintisi sırasında oluşabilecek kazalar sonucunda doğacak hukuki sorumluluklarını teminat altına alınır.
Depocu Sorumluluk Sigortası
Ardiye depoları, antrepo vb. işyeri işletmecilerinin depolarında bulunan üçüncü şahıslara ait mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar ile depo sahası içerisinde bulunan üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve/veya maddi zararları teminat altına alınır.
Yükleniciler(Tehlikeli Atık Taşıyıcılar) İçin Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası
Tehlikeli Atık taşımacılık faaliyetlerinden dolayı oluşacak hukuki mali mesuliyetlerini teminat altına alır.
**Teminatlar, 3.Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde hüküm ifade etmektedir.

–Ürün Sorumluluk Sigortası
Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen veya işlenen herhangi bir ticari mal veya üründen kaynaklanan bir kusur ve/veya ayıp neticesinde üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zarar ve ziyan sonucu, sigortalıya terettüp edecek sorumluluk taleplerinin neticeleri teminat altına alınır.
Türkiye'de 4077 sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ile kusurlu ürünlerin yol açacağı zararlara ilişkin sorumluluklar düzenlenmiştir. İlgili kanunun 4'üncü maddesinde " Ayıplı Mal ve Hizmetler" başlığı altında, ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olacağı her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçının müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, ayrıca satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı açıkça belirtiliyor.
Bu noktada satılıp alıcısına ulaşan ve kusurlu olduğu tespit edilen ürünlerin 3. şahıslarda bedeni ve maddi bir zarara sebebiyet vermesini engellemek üzere ürünlerin toplatılması masraflarını temin etmek üzere "Ürün Geri Çağırma (Product Recall)" Sigortası devreye girmektedir. Ürün Sorumluluk Sigortasının içinde ek teminat olarak sağlanabilir.

–Mesleki Sorumluluk Sigortası
Sigortalının, ifa ettiği mesleğinin, hatalı ve/veya kusurlu olması sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğan tazminat talepleri teminat altına alınır.
Mimar ve mühendisler, serbest muhasebeciler / mali müşavirler, avukatlar ve hekimler, vb. meslek grupları bu sigorta ürünü ile koruma sağlayabilirler.
**Teminat, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde hüküm ifade etmektedir.

–Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası
Bu poliçe ile, avukatların, avukatlık mesleğini ifa ederken ihmallerinin bulunması ve hatalı davranmaları nedeniyle meydana gelecek zararlardan doğan sorumlulukları güvence altına alınır.
Kapsam dahilindeki risklerden bazıları şu şekildedir;

 • Savunma Masrafları
 • Doküman Kaybı
 • Hatalı Beyanda Bulunma
 • Temyiz Süresini Kaçırmak
 • Tedbir Davası Açmayı Atlamak
 • Faiz İstemeyi Atlamak
 • Manevi Tazminat Talepleri

Geriye dönük işlerlik tarihi poliçe başlangıç tarihinden bir (1) yıl önce yapılan ihmal ve hatalı davranışlar sonucu doğan tazminat talepleri, ancak bir üçüncü şahıs tarafından sigortalı aleyhine, poliçe süresi içinde ilk kez talepte bulunulması ve aynı poliçe süresi içerisinde sigortacıya ihbar edilmesi halinde kapsam dahilindedir.

–Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası
Bu poliçe ile,mali müşavirlerin, mali müşavirlik mesleğini ifa ederken ihmallerinin bulunması ve hatalı davranmaları nedeniyle meydana gelecek zararlardan doğan sorumlulukları güvence altına alınır.
Kapsam dahilindeki risklerden bazıları şu şekildedir;

 • Savunma Masrafları
 • Doküman Kaybı
 • Hatalı Beyanda Bulunma
 • Vergi Cezası
 • Gecikme Zammı / Gecikme Faizi
 • SSK Primi
 • İdari Para Cezaları
 • Özel Usulsüzlük Cezaları

Geriye dönük işlerlik tarihi poliçe başlangıç tarihinden beş (5) yıl önce yapılan ihmal ve hatalı davranışlar sonucu doğan tazminat talepleri, ancak bir üçüncü şahıs tarafından sigortalı aleyhine, poliçe süresi içinde ilk kez talepte bulunulması ve aynı poliçe süresi içerisinde sigortacıya ihbar edilmesi halinde kapsam dahilindedir.

–Hekim İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası
Bu poliçe ile,Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi limitleri üzerinde işlemek kaydı ile ihtiyari hekim poliçesi tanzim edilebilir.
İşbu poliçe tahtında ekli Hekim Sorumluluk Sigorta klozu , ilgili Genel Şartlar ile birlikte, hüküm ifade edecektir.
İşbu poliçe, sigortalının poliçe tanzim tarihine kadar bilinen ve/veya dava konusu olan herhangi bir hasarının olmadığı bilgisi dahilinde geçerlidir. Sigortalının, poliçe tanzim tarihine kadar bilinen ve/veya dava konusu olan herhangi bir hasarının olması durumunda , sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

–Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken; sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindekimesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009'u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.
Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, birinci paragraftaki teminata ek olarak, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.

–Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
İstihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında, üçüncü şahıslara verecekleri zararlar neticesinde oluşabilecek tazminat taleplerini teminat altına alır.
**Teminat, Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde hüküm ifade etmektedir.

–Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Sorumluluk Sigortası
Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alır.
**Teminat, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde hüküm ifade etmektedir.

–Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
Likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alır.
**Teminat, Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde hüküm ifade etmektedir.

–Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Kıyı Tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı oluşacak hukuki sorumluluklarını teminat altına alır.
**Teminat, Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde hüküm ifade etmektedir.